2 நிமிடத்தில் நூடில்சுடன் காத்திருப்பது ஆபத்தா ஆரோக்கியமா | is Noodles g...

2 நிமிடத்தில் நூடில்சுடன் காத்திருப்பது ஆபத்தா ஆரோக்கியமா | is Noodles good or bad | Yogam https://youtu.be/g6-N7mg94eA