மூலிகைகளும் அதன் சத்துக்களும்1. அத்தி - இரும்புச்சத்து

2. அம்மான் பச்சரிசி - வெள்ளிச்சத்து

3. அக்கிரகாரம் – செம்புச்சத்து

4. ஆத்தி – இரும்புச்சத்து, தாமிரச்சத்து

5. ஆவாரம் – செம்புச்சத்து

6. ஆரைக்கீரை – இரும்புச்சத்து

7. ஆவாரை, ஆடாதொடா, கற்றாழை, – தாமிரச்சத்து

8. ஊமத்தை – இரும்புச்சத்து, உப்புச்சத்து

9. எட்டி – இரும்புச்சத்து, கந்தகச்சத்து

10. எள்ளு, கடுகு – கந்தகச்சத்து

11. கத்திரிக்காய் – மெக்னீசியம்

12. கரிசலாங்கண்ணி – தங்கச்சத்து, வெள்ளிச்சத்து

13. கருவேப்பிலை – இரும்புச்சத்து

14. கீழாநெல்லி – காரீயச்சத்து

15. கோபுரந்தாங்கி – தங்கச்சத்து

16. கோவைஇலை – கால்சியம், பாஸ்பரஸ், போரான், இரும்புச்சத்து

17. சங்கு, நாரயணசஞ்சீவி – சுண்ணாம்புச்சத்து, செம்புச்சத்து

18. செந்தொட்டி – செம்புச்சத்து, கந்தகச்சத்து

19. தும்பை – செம்புச்சத்து

20. துத்தி – கால்சியம்

21. தூதுவளை – ஈயச்சத்து

22. நன்னாரி – இரும்புச்சத்து

23. நிலவாகை – தங்கச்சத்து, கந்த்கச்சத்து, ஈயச்சத்து

24. பற்பாடகம் – கந்தகச்சத்து

25. பிரம்மத்தண்டு – தங்கச்சத்து

26. பிரண்டை – உப்புச்சத்து

27. புதினா – இரும்புச்சத்து

28. பெரும்தும்பை – தங்கச்சத்து

29. பொன்னாங்கண்ணி – இரும்புச்சத்து, ஈயச்சத்து, செம்புச்சத்து

30. மணத்தக்காளி – இரும்புச்சத்து, கால்சியம் சத்து

31. முசுமுசுக்கை – சுண்ணாம்புச்சத்து, தாமிரச்சத்து

32. முருங்கை – இரும்புச்சத்து

33. வெள்ளை அருகு – ஈயச்சத்து, சுண்ணாம்புச்சத்து, உப்புச்சத்து

34. வெண்டைக்காய் – அயோடின்.

35. நுணா – தாமிரச்சத்து