உடல் கழிவுகள் என்றால் என்ன ? எப்படி சரி செய்வது ? What is Toxin and how ...

உடல் கழிவுகள் என்றால் என்ன ? எப்படி சரி செய்வது ? What is Toxin and how to remove it | Yogam https://youtu.be/Q5avjQJmjYc