இதை செய்தால் நீர்க்கோர்த்தலுக்கு நிரந்தர சுகம் கிடைக்கும் | நொச்சு தைலம்...

இதை செய்தால் நீர்க்கோர்த்தலுக்கு நிரந்தர சுகம் கிடைக்கும் | நொச்சு தைலம் | Yogam | யோகம்