உடல் சொல்லும் அறிகுறிகளும் அதன் பாதிப்புகளும் | Body Symptoms and its Pr...

உடல் சொல்லும் அறிகுறிகளும் அதன் பாதிப்புகளும் | Body Symptoms and its Problem | Yogam | யோகம் https://youtu.be/EF5f1NYb8Rs