வடிச்ச கஞ்சி உடம்ப இப்படிலாம் பாதுகாக்குமா | Rice Water protects body t...

வடிச்ச  கஞ்சி உடம்ப இப்படிலாம் பாதுகாக்குமா | Rice Water protects body this much | Yogam | யோகம் https://youtu.be/91Y90TwaVNI