இரத்தத்த சுத்தப்படுத்த இத சாப்புடுங்க | This Cures Diabetes and Soriyasi...

இரத்தத்த சுத்தப்படுத்த இத சாப்புடுங்க | This Cures Diabetes and Soriyasis | Yogam | யோகம் https://youtu.be/l5EpJM_u8k8