இந்த முத்திரைகள் செஞ்சா நோயினா என்னனு கேப்பிங்க | How to cure everything...

இந்த முத்திரைகள் செஞ்சா நோயினா என்னனு கேப்பிங்க | How to cure everything using Mudhra | Yogam |யோகம் https://youtu.be/ri9bjRAyFfE