இது போல் மெதுவாக நடந்தால் உடலும் மனமுன் ஆரோக்கியமாகும் | Slow Walk Medit...

இது போல் மெதுவாக நடந்தால் உடலும் மனமுன் ஆரோக்கியமாகும் | Slow Walk Meditation Technique | Yogam https://youtu.be/2ezOW0QNcc4