வலி வாதத்திற்கு நிரந்தர தீர்வு இதோ | This Cures all kind of pain | Yogam...

வலி வாதத்திற்கு நிரந்தர தீர்வு இதோ | This Cures all kind of pain | Yogam | யோகம் https://youtu.be/bQIfbv-9LEw