இதோ இந்த உடற்பயிற்சி தட்டணுக்களின் எண்ணிக்கையை சரி செய்யும் | This Exerc...

இதோ இந்த உடற்பயிற்சி தட்டணுக்களின் எண்ணிக்கையை சரி செய்யும் | This Exercise leveling platelets|Yogam https://youtu.be/FhA2m_mcFZg