முதன்முதலில் நோய் மனிதனுக்கு இப்படிதான் வந்தது | The Very First Disease ...

முதன்முதலில் நோய் மனிதனுக்கு இப்படிதான் வந்தது | The Very First Disease in Human | Yogam | யோகம் https://youtu.be/cgk1Vq1jVZc