நமக்கு சாதகமாய் அனைத்தையும் நம் வசம் ஆக்கும் பயிற்சி | Attract everythin...

நமக்கு சாதகமாய் அனைத்தையும் நம் வசம் ஆக்கும் பயிற்சி | Attract everything towards Us | Yogam | யோகம் https://youtu.be/b5C5QbXSKUE