இந்த முறைகள செஞ்சா BP இரத்த கொதிப்பே வாழ்நாள்ல வராது | Yogam | யோகம்இந்த முறைகள செஞ்சா BP இரத்த கொதிப்பே வாழ்நாள்ல வராது | Yogam | யோகம் https://youtu.be/CPXUB4XjQsQ