இதை உணவோடு சேர்த்தால் அமிர்தமாய் நம் உயிரை காக்கும் | How Saliva Protect...

இதை உணவோடு சேர்த்தால் அமிர்தமாய் நம் உயிரை காக்கும் | How Saliva Protects our Body | Yogam https://youtu.be/MqyTkaIm2Mc