இது தான் உங்கள் வெற்றியையும் தோல்வியையும் நிர்ணயம் செய்கிறது |This decid...

இது தான் உங்கள் வெற்றியையும் தோல்வியையும் நிர்ணயம் செய்கிறது |This decides success and Failure|Yogam https://youtu.be/Tt_Xrg9uZa8