இந்த பானம் குடிச்சா Thyroid இருந்தா குணமாகும் வராமலும் தடுக்கலாம் | Yoga...

இந்த பானம் குடிச்சா Thyroid இருந்தா குணமாகும் வராமலும் தடுக்கலாம் | Yogam | யோகம் https://youtu.be/b_n362E76tM