இப்படி வயிற பராமரிச்சா Ulcerரும் வராது Acidityம் வராது | Yogam | யோகம்

இப்படி வயிற பராமரிச்சா Ulcerரும் வராது Acidityம் வராது | Yogam | யோகம் https://youtu.be/2FXAGJHiO4w