இதெல்லாம் சாப்பிட்டால் கொடிய நோய்கள் குணமாகும் வராமலும் தடுக்கலாம் | Veg...

இதெல்லாம் சாப்பிட்டால் கொடிய நோய்கள் குணமாகும் வராமலும் தடுக்கலாம் | Vegetables Cure Disease | Yogam https://youtu.be/Owq-VQF6Xj0