வெட்டி ஏறிய வேண்டிய வெட்டி எண்ணங்கள் | Yogam | யோகம்

வெட்டி ஏறிய வேண்டிய வெட்டி எண்ணங்கள் | How to Stop Unnecessary thinking | Yogam | யோகம் https://youtu.be/f5MnUYLrfb0