வாதம் பித்தம் கபம் நீங்கனுமா | Yogam | யோகம்வாதம் பித்தம் கபம் நீங்கனுமா | Yogam | யோகம் https://youtu.be/lkBCek4raKE