வெறும் வயிற்றில் இதை குடித்தால் 85 சதவிகிதம் இரத்தத்தை உருவாக்குது | How...

வெறும் வயிற்றில் இதை குடித்தால் 85 சதவிகிதம் இரத்தத்தை உருவாக்குது | How to Improve Blood | Yogam https://youtu.be/CYRga1iXVQQ