இதை நெற்றியில் வைத்தால் சூரிய சக்தியின் நன்மைகள் கிடைக்கும் | விபூதி | H...

இதை நெற்றியில் வைத்தால் சூரிய சக்தியின் நன்மைகள் கிடைக்கும் | விபூதி | Holy Ash Vibhuti | Yogam https://youtu.be/JTDdMpsGk1c