இரத்த சோகை என்றால் என்ன | அதற்கு தீர்வு என்ன | Anamia | Yogam | யோகம்