உப்பு ஒரு உயிர் உறிஞ்சும் உணவு ஏன் ? Yogam | யோகம்

உப்பு ஒரு உயிர் உறிஞ்சும் உணவு ஏன் ? Yogam | யோகம் https://youtu.be/jjd2cS7jTkU