இத மட்டும் பாத்தா உடம்ப பத்திரபடுத்த ஆரம்பிசுடுவிங்க | Yogam | யோகம்

இத மட்டும் பாத்தா உடம்ப பத்திரபடுத்த ஆரம்பிசுடுவிங்க | Yogam | யோகம் https://youtu.be/44kAmYkxs7w