கிட்ட பார்வையும் தூர பார்வையும் இந்த காயின் எண்ணையில் முழுமையாக சரி செய்...