உள்ளுறுப்புகள் வேலை செய்யும் நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய கூ...