ஒட்டக ஆசனா செய்து நுரையீரலை சுத்தப்படுத்துங்க | How to Purify Lungs usin...ஒட்டக ஆசனா செய்து நுரையீரலை சுத்தப்படுத்துங்க | How to Purify Lungs using Ottagasana | Yogam | யோகம்