தினமும் 10 நிமிடம் கைகளை தட்டினால் எந்த நோயும் நம்மை நெருங்காது | Clapp...

There are lot of benefits in Clapping hands which circulates the blood inside the body makes them fit