இப்படி 3 நிமிடம் செய்தால் அறிவாற்றலையும் ஆரோக்கியத்தையும் அதிகரிக்கலாம்...

Thoppukaranam Super Brain Yoga is a gift from our ancestors who did everyday in their life for long life and active every minute.. Please watch how this helps the brain..