உடல் நலத்தில் அக்கறை உள்ளவர்கள் இவர் சொல்வதை தவறாமல் கேட்டு கடைபிடியுங்க...

Our Cooking vessel is not good