இவர் சொல்வதை ஒரு முறை கேளுங்க Life ரொம்போவே ஆரோக்கியமா இருக்கும் | Yoga...

The Best Comedy Speech