இப்படி செய்தால் போதும் மேல் வயிறும் நடுவயிறும் தொடையும் குறைந்து அழகானதா...This Video Contains the Crystal clear Aasana details about how to reduce the upper stomach, middle stomach and Thighs

LIKE || SHARE || COMMENT || SUBSCRIBE &
Must Click on notification bell.

We are giving the World's Best Health tips and care

For Earning in Shutterstock : https://goo.gl/oz7yYr
Official Website   : http://www.yogam.in/
Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K
Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK
Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH
Youtube Channel : http://bit.ly/2fDGISW
For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox
For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNN

நம் உடல், மனம், வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதன் அடிப்படை,
வருமுன் காப்பது, உணவு பழக்கங்கள், வைத்தியம், போன்ற ஆரோகியமான தகவலுக்காக இந்த "yogam" என்ற youtube channel உருவாக்கி உள்ளேன்