இதுதான் தொப்பையை குறைக்க முதல் படி | கை சதை குறைப்பு | Hand Fat Reductio...

This video explain about the posture to reduce the hand fat