இந்த 7 வகை தண்ணீர் நம்மக்கிட்ட நோயை நெருங்கவே விடாது | Yogam | யோகம்

This is very important video that explains 7 kind of water that we can use to drink to stop or prevent any kind of disease in a great and perfect way