தேனிக்கும் அம்மாவாசைக்கும் வியப்பூட்டும் சம்பந்தம் | Yogam | யோகம்





This Video is about the clear explanation of full moon day and no moon day and what is the scientific reason behind this prediction



LIKE || SHARE || COMMENT || SUBSCRIBE &

Must Click on notification bell.



We are giving the World's Best Health tips and care



For Earning in Shutterstock : https://goo.gl/oz7yYr



Official Website   : http://www.yogam.in/



Facebook Page   : https://goo.gl/8B9h4K



Twitter Page        : https://goo.gl/ghPqqK



Facebook Group : https://goo.gl/iarJFH



Youtube Channel : http://bit.ly/2fDGISW



For Amazon  : http://amzn.to/2lvdXox



For Flipkart  :  http://fkrt.it/RYa0o!NNNN



நம் உடல், மனம், வாழ்க்கை, வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வதன் அடிப்படை,

வருமுன் காப்பது, உணவு பழக்கங்கள், வைத்தியம், போன்ற ஆரோகியமான தகவலுக்காக இந்த "yogam" என்ற youtube channel உருவாக்கி உள்ளேன்