15 நிமிடத்தில் மூக்கு ஒழுகுதல், தும்மல், சளி, சைனஸ் நீர்கோர்த்தலை தீர்க்...