இப்படி சிரித்தால் 7 சுரபிகளும் இயங்கி BPயும் சர்க்கரை நோய்யும் சீக்கிரம்...