இந்த ஆசனங்களின் வியக்கத்தக்க நன்மைகளை நீங்களே பாருங்க Yogam | யோகம்This Asana is for neck and shoulder pain