15 கிலோ எடை 1 மாதத்தில் குறைக்கும் தேங்காய் எனிமா வைத்தியம் | Yogam | யோகம்