தினமும் 9 முறை செய்தாலே போதும் பல வியாதிகளை எளிதில் குணமாக்கும் பல் நாக...