இப்படி குதித்தால் தொப்பை மட்டும் அல்ல கொழுப்பும் நோயும் நம்மை விட்டு வில...