இந்த மழலையின் திறமை வியக்கவைக்கிறது | Thirukkural | திருக்குறள் | Maveri...