இந்த 3 செய்தால் இடுப்பு வலி மற்றும் சயாடிக்கா வலி முற்றிலும் சரியாகும் ...