உங்களுக்கு இருப்பது வாயு தொந்தரவா அல்லது மாரடைப்பா நீங்களே சோதித்து பார்...