சோம்பலை சுறுசுறுப்பாக்கும் powerful முத்திரை | Yogam | யோகம்