இந்த திருமூலர் பிராணயாமம் பாடலை பாடினால் போதும் நோய்கள் பறந்தோடும் | Yog...