பல வியாதிகளை குணமாக்கும் மறந்து போன உப்பு வைத்தியம் | Yogam | யோகம்