உடலின் சக்தி ஓட்டங்களை சரிசெய்யும் சக்தி முத்திரை | Yogam | யோகம்